TV& VIDEO

nghĩa vụ

Điều chỉnh đối tượng ưu tiên trong tuyển sinh

Điều chỉnh đối tượng ưu tiên trong tuyển sinh

Các đối tượng ưu tiên và khu vực được cộng điểm ưu tiên sẽ có thay đổi, đó là điểm mới nhất trong Dự thảo sửa đổi, bổ sung quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2014.