TV& VIDEO

nghiệp vụ ngân hàng

Bức tranh giám sát tài chính ở Việt Nam

Bức tranh giám sát tài chính ở Việt Nam

 Nhiều hệ thống giám sát các lĩnh vực tài chính nhưng chưa hiệu quả do sự phối hợp thiếu đồng bộ đang tạo lỗ hổng trong hoạt động giám sát tài chính ở Việt Nam. Đây là nhận định của nhiều chuyên gia tham dự hội thảo Thực trạng và triển vọng của hệ thống giám sát tài chính do Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương vừa tổ chức.