TV& VIDEO

Ngô Việt Trung

Việt Nam tụt hậu về công bố khoa học?

Việt Nam tụt hậu về công bố khoa học?

Chỉ tính riêng tại Đại học Chulalongkorn (Thái Lan) trong 5 năm qua có tới hơn 7.000 bài báo công bố quốc tế, Singapore là 27.000 bài, Đại học Havard (Mỹ) 75.000 bài. Trong khi đó ở Việt Nam chỉ có 2.000 bài.