TV& VIDEO

ngoài giờ làm việc

Người thợ tài hoa yêu trẻ khuyết tật

Người thợ tài hoa yêu trẻ khuyết tật

 Mẹ! đó là từ thân thiết nhất mà những đứa trẻ khuyết tật dành để gọi chị Nguyễn Thị Liền, Chủ nhiệm Cơ sở dạy nghề và tạo việc làm Thanh Ngọc Minh (quận Sơn Trà - thành phố Đà Nẵng).