TV& VIDEO

ngôi sao ca nhạc

Ngôi sao ca nhạc giúp nâng cao nhận thức về bệnh bại liệt tại Pakistan

Ngôi sao ca nhạc giúp nâng cao nhận thức về bệnh bại liệt tại Pakistan

VTV.vn - Anh Salman Ahmad, một ngôi sao ca nhạc, đang cống hiến và làm việc để nâng cao nhận thức của dân chúng Pakistan về bệnh bại liệt.