TV& VIDEO

ngữ điệu

Giúp tình yêu bền chặt khi xa cách

Giúp tình yêu bền chặt khi xa cách

Những người yêu nhau dù phải chịu xa cách về địa lý vẫn có thể có được tình yêu bền chặt như những người sống gần nhau.