TV& VIDEO

Người Cờ Lao

Tết của người Cờ Lao ở Túng Sán

Tết của người Cờ Lao ở Túng Sán

Cộng đồng dân tộc Cờ Lao trên địa bàn tỉnh ta là một trong những dân tộc rất ít người của cả nước. Dù vậy, nét văn hóa phong tục ăn Tết của người Cờ Lao vẫn giữ được khá nguyên vẹn và có nhiều điểm độc đáo.