TV& VIDEO

Người Ngái

Chuyện làm môi trường ở một bản nghèo

Chuyện làm môi trường ở một bản nghèo

Xã Sín Chéng là một xã nghèo và lạc hậu nhất, nhì huyện nghèo Si Ma Cai của Lào Cai nhưng lại vừa được công nhận đạt tiêu chí nông thôn mới về vệ sinh môi trường.