TV& VIDEO

nguồn giống

Nước mắt người trồng nấm

Nước mắt người trồng nấm

Trồng 14.000 bịch nấm nhưng giống chết, phôi hỏng phải vứt bỏ. Trồng thêm 8.000 bịch nấm khác, cũng không cho thu hoạch. Chỉ trong 3 tháng, người nông dân này mất trắng 120 triệu đồng tiền vốn.