TV& VIDEO

nguồn thuế

Bình Thuận: Thất thu thuế thanh long gần 17 tỷ đồng/năm

Bình Thuận: Thất thu thuế thanh long gần 17 tỷ đồng/năm

 Mặc dù sản lượng thanh long hàng năm ở Bình Thuận đều tăng, nhưng nguồn thu thuế từ các doanh nghiệp kinh doanh thanh long không tăng so với sản lượng tiêu thụ được.