TV& VIDEO

ngưỡng cửa

Kiến nghị bãi bỏ thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xe máy

Kiến nghị bãi bỏ thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xe máy

 Trong Báo cáo gửi Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam, nhóm công tác công nghiệp ô tô xe máy đã đưa ra những kiến nghị nhằm thúc đẩy ngành công nghiệp ô tô xe máy trước ngưỡng cửa hội nhập sắp tới.