TV& VIDEO

Nguyễn Minh Phong

Vì sao doanh nghiệp nội chưa thể phát triển xứng tầm?

Vì sao doanh nghiệp nội chưa thể phát triển xứng tầm?

Tại Việt Nam, các DN có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đã và đang là nhân tố chính thúc đẩy phát triển kinh tế, đồng thời là thách thức lớn đối với DN trong nước.