TV& VIDEO

nguyên Tổng thống Hàn Quốc

Thủ tướng tiếp nguyên Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak

Thủ tướng tiếp nguyên Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak

Việt Nam đặc biệt coi trọng, mong muốn cùng với Hàn Quốc đẩy mạnh hợp tác trên tất cả các lĩnh vực một cách sâu rộng, bền vững, thiết thực.