TV& VIDEO

Nhà máy đạm Cà Mau

Ngừng cấp khí Nam Côn Sơn cho các nhà máy điện

Ngừng cấp khí Nam Côn Sơn cho các nhà máy điện

 Bắt đầu từ 7-16/9, Tổng công ty khí quốc gia sẽ ngừng cấp khí Nam Côn Sơn cho các nhà máy điện để bảo dưỡng sửa chữa định kỳ.