TV& VIDEO

nhập kho

Bộ Tài chính ban hành giá thu mua đối với lúa tạm trữ năm 2014

Bộ Tài chính ban hành giá thu mua đối với lúa tạm trữ năm 2014

Bộ Tài chính vừa ban hành quyết định về giá mua tối đa đối với lúa dự trữ năm 2014 là 6.300 đồng/kg và tối thiểu là 5.000 đồng/kg.