TV& VIDEO

nhập vào

Google thiết lập thư viện điện tử về nghệ thuật đường phố

Google thiết lập thư viện điện tử về nghệ thuật đường phố

Google đang hợp tác với các chuyên gia nghệ thuật để thiết lập một thư viện số nhằm lưu giữ hình ảnh các tác phẩm trên Internet.