TV& VIDEO

nhiệm kì

Ngày mai (10/6), Quốc hội lần đầu tiên lấy phiếu tín nhiệm

Ngày mai (10/6), Quốc hội lần đầu tiên lấy phiếu tín nhiệm

 Ngày mai (10/6), Quốc hội sẽ thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm theo Nghị quyết số 35 của Quốc hội ban hành tại kì họp thứ 4, Quốc hội thứ XIII.