TV& VIDEO

nội khoa

Đề án luân chuyển cán bộ y tế: Chủ trương đúng, hiệu quả chưa cao

Đề án luân chuyển cán bộ y tế: Chủ trương đúng, hiệu quả chưa cao

Đề án 1816 là chủ trương đúng, nhưng mặt hạn chế của nó là sự thiếu đồng bộ giữa kỹ thuật hiện đại được chuyển giao và cơ sở vật chất lạc hậu của y tế cơ sở.