TV& VIDEO

nông hộ

Bất cập gói hỗ trợ các hộ chăn nuôi nông hộ

Bất cập gói hỗ trợ các hộ chăn nuôi nông hộ

Dự kiến sẽ có một gói 10.000 tỷ đồng, chủ yếu là từ ngân sách địa phương để hỗ trợ các hộ chăn nuôi trên cả nước từ nay đến năm 2020.