TV& VIDEO

Office Mobile

Người dùng tại Việt Nam chưa thể sử dụng Office Mobile

Người dùng tại Việt Nam chưa thể sử dụng Office Mobile

Microsoft công bố miễn phí sử dụng Office Mobile, tuy nhiên, trên thực tế, người dùng tại Việt Nam vẫn chưa thể sử dụng ứng dụng này.