TV& VIDEO

phá băng

Kiều hối về Việt Nam tăng mạnh

Kiều hối về Việt Nam tăng mạnh

Từ đầu năm 2013 đến nay, các công ty kiều hối của Việt Nam đều ghi nhận tình hình ngoại tệ chuyển về nước còn tích cực hơn năm 2012. Lượng tiền tăng lên nhiều và các công ty kiều hối luôn trong tình trạng bận rộn.