TV& VIDEO

Phạm Trung Cang

Bài học "xương máu" từ những doanh nghiệp chết yểu

Bài học "xương máu" từ những doanh nghiệp chết yểu

 Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong chín tháng đầu năm đã có 42.459 doanh nghiệp giải thể, ngừng hoạt động, bình quân mỗi tháng có gần 5.000 doanh nghiệp “chết”.