TV& VIDEO

phản vật chất

Dấu vết mới về sự hình thành vũ trụ

Dấu vết mới về sự hình thành vũ trụ

Tổ chức Nghiên cứu Hạt nhân châu Âu, viện thí nghiệm vật lí hạt cơ bản lớn nhất thế giới, vừa công bố một kết quả nghiên cứu mới đáng chú ý về sự hình thành vũ trụ.