TV& VIDEO

Phát triển Doanh nghiệp

Việt Nam sẵn sàng chia sẻ với Cuba kinh nghiệm trong vấn đề phát triển kinh tế - xã hội

Việt Nam sẵn sàng chia sẻ với Cuba kinh nghiệm trong vấn đề phát triển kinh tế - xã hội

VTV.vn - Thủ tướng khẳng định Việt Nam sẵn sàng và sẽ làm hết sức mình để chia sẻ với Cuba những kinh nghiệm trong vấn đề phát triển kinh tế - xã hội.