TV& VIDEO

phương diện

Phân biệt giữa ngành Việt Nam học và Nhân học

Phân biệt giữa ngành Việt Nam học và Nhân học

Cả Nhân học và Việt Nam học đều tập trung nghiên cứu về con người và xã hội con người của Việt Nam. Tuy nhiên, nếu đem so sánh những nội dung cụ thể thì Việt Nam học có nội dung nghiên cứu rộng hơn Nhân học.