TV& VIDEO

phương hại

Các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN ra Tuyên bố về Biển Đông

Các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN ra Tuyên bố về Biển Đông

Tại cuộc họp của các Bộ trưởng ngoại giao ASEAN vừa kết thúc chiều nay (10/5), các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN đã ra Tuyên bố về tình hình hiện nay ở Biển Đông.