TV& VIDEO

quá trình hoạt động

Bất cập cấp phép vận chuyển hàng hóa quá khổ

Bất cập cấp phép vận chuyển hàng hóa quá khổ

Việc cấp giấy phép vận chuyển hàng hóa quá khổ, quá tải hiện tại đang tồn tại nhiều bất cập...