TV& VIDEO

quán tính

MV Agusta F4 được công bố giá bán tại Canada

MV Agusta F4 được công bố giá bán tại Canada

 Mức giá cơ bản của MV Agusta F4 và F4RR lần lượt là 18.495 và 25.995 đô la.