TV& VIDEO

quản trị hệ thống

Khó giảm lãi suất cho vay - Nghịch lý nhưng hợp lý

Khó giảm lãi suất cho vay - Nghịch lý nhưng hợp lý

Các chuyên gia ngân hàng cho rằng, việc khó giảm lãi suất đã diễn ra từ lâu, song với thực tế hoạt động của hệ thống ngân hàng thì nghịch lý này là hợp lý.