TV& VIDEO

quốc gia Đông Nam Á

Cộng đồng ASEAN đặt nền móng cho giai đoạn phát triển mới của ASEAN

Cộng đồng ASEAN đặt nền móng cho giai đoạn phát triển mới của ASEAN

VTV.vn - Tuyên bố Tuyên bố Kuala Lumpur về việc thành lập Cộng đồng ASEAN được ký ngày 22/11 đã đặt nền móng cho giai đoạn phát triển mới của ASEAN.