TV& VIDEO

Quỹ phát triển

TP.HCM muốn đẩy mạnh hợp tác với Bộ Khoa học và Công nghệ

TP.HCM muốn đẩy mạnh hợp tác với Bộ Khoa học và Công nghệ

VTV.vn - TP.HCM muốn đẩy mạnh hợp tác với Bộ Khoa học và Công nghệ để giải quyết những vấn đề đặt ra trong quá trình phát triển.