TV& VIDEO

Quỹ phát triển

Hợp tác xã phải là nòng cốt trong kinh tế tập thể

Hợp tác xã phải là nòng cốt trong kinh tế tập thể

VTV.vn - "Hợp tác xã phải đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho các thành viên và trở thành nòng cốt trong kinh tế tập thể".