TV& VIDEO

Quý Sửu

Ký ức Việt Nam: Tết Quý Sửu 1973, Tết hoà bình

Ký ức Việt Nam: Tết Quý Sửu 1973, Tết hoà bình

Cùng chương trình Ký ức Việt Nam nhìn lại cái Tết hoà bình, Tết Quý Sửu năm 1973 qua VIDEO dưới đây.