TV& VIDEO

rất quý

Mã não linh thiêng của phụ nữ Pa Kô

Mã não linh thiêng của phụ nữ Pa Kô

 Là một trong những loại đá trang sức phổ biến, thế nhưng đối với mỗi người phụ nữ Pa Kô tại Đăkrông, Quảng Trị, mã não lại mang một ý nghĩa vô cùng linh thiêng.