rủi ro tín dụng

Những quy định mới có hiệu lực từ tháng 2/2015

Những quy định mới có hiệu lực từ tháng 2/2015

Từ tháng 2/2015, một số quy định về lĩnh vực kinh tế sẽ bắt đầu có hiệu lực.