TV& VIDEO

sản xuất hàng hóa

Xây dựng nông thôn mới trong quá trình đô thị hóa phải lưu ý vấn đề quy hoạch

Xây dựng nông thôn mới trong quá trình đô thị hóa phải lưu ý vấn đề quy hoạch

VTV.vn - Đề án Xây dựng nông thôn mới trong quá trình đô thị hóa trên địa bàn cấp huyện giai đoạn 2017 – 20120 phải quan tâm đến chất lượng quy hoạch.