TV& VIDEO

sinh khối

Việt Nam - Hà Lan hợp tác phát triển kinh tế

Việt Nam - Hà Lan hợp tác phát triển kinh tế

 Hội thảo do Viện hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam phối hợp với tổ hợp phát triển bền vững, cân bằng sinh thái và nền tảng sinh học Hà Lan tổ chức.