Sông Sê San

Xây dựng mới hơn 1.600 công trình thủy lợi ở Tây nguyên

Xây dựng mới hơn 1.600 công trình thủy lợi ở Tây nguyên

Theo quy hoạch phát triển thủy lợi tại các tỉnh Tây Nguyên, từ nay đến năm 2020 bằng nhiều nguồn vốn khác nhau, các tỉnh Tây Nguyên sẽ xây dựng mới hơn 1.600 công trình thủy lợi lớn nhỏ, trong đó tập trung tại 4 vùng lưu vực sông Sê San, Sêrêpôk, sông Đồng Nai và Sông Ba.