TV& VIDEO

sụt giá

EU chưa lo ngại rủi ro giảm phát

EU chưa lo ngại rủi ro giảm phát

Đối mặt với nhiều lo ngại về rủi ro giảm phát, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) vẫn kiên quyết chưa đưa ra bất kỳ biện pháp vĩ mô nào. Tuy nhiên, ECB cũng cho biết, sẽ sẵn sàng làm đủ mọi cách khi nhận thấy cần thiết.