TV& VIDEO

suy tư

Tìm hiểu bài thơ "Sóng" của Xuân Quỳnh

Tìm hiểu bài thơ "Sóng" của Xuân Quỳnh

Cô giáo Lê Thị Thanh Hà sẽ giúp các em học sinh tìm hiểu về bài thơ “Sóng” của nhà thơ Xuân Quỳnh.