TV& VIDEO

tài chính kế toán

Bằng đại học ngắn hạn tương đương trình độ nào?

Bằng đại học ngắn hạn tương đương trình độ nào?

VTV.vn - “Bằng đại học ngắn hạn” được coi tương đương trình độ đại học hay chỉ tương đương trình độ cao đẳng?