TV& VIDEO

tài chủ

Sửa đổi Luật Đấu thầu: Cơ hội cho các nhà thầu nội

Sửa đổi Luật Đấu thầu: Cơ hội cho các nhà thầu nội

 Sẽ loại bỏ tình trạng giá rẻ được trúng thầu, quan tâm hơn đến năng lực thực sự của các nhà thầu - Đó là một trong những nội dung quan trọng sẽ được các ĐBQH cho ý kiến trong Luật Đấu thầu sửa đổi.