TV& VIDEO

tái nhập

Cho phép tái nhập khẩu nội tạng trắng đông lạnh từ 1/9

Cho phép tái nhập khẩu nội tạng trắng đông lạnh từ 1/9

 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa có thông báo về việc cho phép nhập khẩu trở lại nội tạng trắng đông lạnh.