TV& VIDEO

Tập đoàn Bảo Việt

Đầu tư gần 44 tỷ đồng cho huyện Pác Nặm (Bắc Kạn)

Đầu tư gần 44 tỷ đồng cho huyện Pác Nặm (Bắc Kạn)

Tính đến nay, Bảo Việt đã dành hơn 100 tỷ đồng cho công tác an sinh xã hội, trong đó dành 44 tỷ đồng đầu tư cho huyện Pác Nặm, Bắc Kạn.