TV& VIDEO

Test

Sức mạnh của hiệp hội bảo vệ người tiêu dùng tại châu Âu

Sức mạnh của hiệp hội bảo vệ người tiêu dùng tại châu Âu

Sức mạnh của người tiêu dùng thể hiện ở chỗ, họ có quyền mua hoặc không mua. Tại châu Âu, các hiệp hội bảo vệ người tiêu dùng hoạt động độc lập dựa trên sức mạnh này, gây áp lực đáng kể tới các công ty sản xuất và phân phối hàng hoá.