TV& VIDEO

thâm niên

Gạo Chính phủ - Lối mở cho giáo dục vùng cao

Gạo Chính phủ - Lối mở cho giáo dục vùng cao

Chương trình hỗ trợ gạo của Chính phủ dành cho học sinh miền núi được xem là bước đột phá đối với giáo dục vùng cao.