TV& VIDEO

tham tán

Hội nghị Tham tán thương mại 2013 khu vực phía Nam

Hội nghị Tham tán thương mại 2013 khu vực phía Nam

Ngày 25/12, Bộ Công Thương đã tổ chức Hội nghị Tham tán thương mại năm 2013 tại Thành phố Hồ Chí Minh.