TV& VIDEO

thân mình

Ông lão 30 năm mưu sinh với chỉ một cánh tay lành

Ông lão 30 năm mưu sinh với chỉ một cánh tay lành

 Chỉ với một tay còn lành lặn, 30 năm qua, ông đóng gói rồi kéo từng xe trấu vài trăm kg đi bán để mưu sinh.