TV& VIDEO

thăng tiến

Tốt nghiệp đại học ra làm... công nhân

Tốt nghiệp đại học ra làm... công nhân

 Sinh viên tốt nghiệp đại học nhưng lại đi làm công nhân tại các nhà máy, công xưởng. Thực tế này đã và đang diễn ra từ mấy năm qua trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.