thành lập đặc khu kinh tế

Đặc khu kinh tế: Cần thể chế đặc biệt và đột phá

Đặc khu kinh tế: Cần thể chế đặc biệt và đột phá

VTV.vn - Đặc khu không chỉ đặc biệt về cơ chế kinh tế mà còn là sự đặc biệt về thể chế hành chính.