TV& VIDEO

thi hành

5 luật có hiệu lực thi hành từ 1/7/2014

5 luật có hiệu lực thi hành từ 1/7/2014

Đó là các Luật: Đất đai; Thực hành tiết kiệm chống lãng phí; Đấu thầu; Tiếp công dân; Phòng cháy và chữa cháy.